ADTD Агенда

Tрадиционалната Autodesk koнферeнција преку искуствата на нашите корисници, ни носи примери од БИМ практиката и интересна панел дискусија на домашни БИМ експерти. 

Разменeте искуства, научeте нешто ново и проширете је вашата мрежа. Се гледаме! 

Блок 1 | 10:00

Oтворање на конференцијата

Комплетни ИТ решенија на едно место/
Бизнис аспекти на имплементација на BIM

Владимир Крстиќ | Smart Solutions

Во првиот дел од оваа презентација ќе биде генерално претставена компанијата Smart Solutions, авторизиран Autodesk партнер во Македонија. Во вториот дел од презентацијата ќе бидат разгледани бизнис аспектите на имплементацијата на BIM во една организација и ќе бидат одговорени и разгледани следните прашања и теми:
Во што се состои моќта на BIM?
План за имплементација на BIM пилот проект
Визија за BIM
Мотивирачко BIM лидерство
Почнување со BIM пилот проект
Што значи воведувањето на BIM за македонските комании?

BIM?

Марина Глишиќ и Ведран Орешиќ | Tech Data

Што е БИМ? Кои се најчестите стереотипи и дилеми за преминот во БИМ, како да се започне процесот и што можеме да очекуваме на тој пат. За кого сѐ е наменет БИМ и кои алатки можеме да ги користиме? Како да се направат првите чекори и колку време трае имплементацијата.

Дигитализирање на втората најголема болница во Европа

Гоце Чавкоски и Lars Oberwinter | BIM Solutions, Plandata

Пландата ги поддржува компаниите од секоја гранка на градежната индустрија да го најдат својот пат до успешна имплементација и ефективна и профитабилна долгорочна употреба на БИМ и соодветните технологии.
Во оваа презентација ќе претставиме еден од нашите највозбудливи проекти во последните години: Дигитализацијата на општата болница во Виена. Ќе го претставиме проектот од првичните концепти па сѐ до клучните наоди во процесот на трансформација и ќе откриеме како нашиот тим од Скопје сега ни помага да ги направиме работите уште подобри во претходноспоменатиот проект!

Напомена: предавањето ќе биде на македонски и англиски јазик.

Еволуцијата на БИМ

Зоран Симјановски | CADONIA

Краток осврт на моето искуство со БИМ низ годините 2011 – денес. Приказ на придобивките од воведувањето на БИМ  и Ревит во секојдневната пракса. Насоки за подобро и поефикасно воведување на БИМ во работењето. Зошто ние се одлучивме за БИМ и Ревит? Континуирана едукација е клуч за успехот. Влијането на пандемијата на Ковид-19 на позабрзана миграција кон работење он-лајн. Каде ќе се развива БИМ во иднина?
Приказ на придобивките од воведувањето на БИМ  и Ревит во секојдневната пракса. Насоки за подобро и поефикасно воведување на БИМ во работењето.
Зошто ние се одлучивме за БИМ и Ревит?
Континуирана едукација е клуч за успехот.
Влијането на пандемијата на Ковид-19 на позабрзана миграција кон работење он-лајн.
Каде ќе се развива БИМ во иднина?

Бим бенефити во градежната индустрија

Орхидеја Малезан | Generic 5D

Генерик 5Д е компанија која постои од 2014 година во Охрид. Ги опфаќа сите сектори во градежништвото вклучувајќи BIM услуги, проектирање, внатрешно уредување и анимација. Се гордееме со своето богато портфолио за клиенти од Велика Британија, Холандија, Германија и Шведска. Со Бим моделирањето и новите технологии се постигнува оптимален сооднос помеѓу трошоците, квалитетот и времетрањето на процесот на градење кој што во градежниот сектор е од особено значење за добивање на економските, техничките, еколошките и општествените продобивки.
БИМ преку конкретни примери Пресметка на количини на ископи/насипи во Civil 3D Autodesk
Бенефити во изработка на вакви пресметки
Брза и прецизна пресметка на количини на комплексни терени кои се модифицираат во текот на работата и контрола при изведба на градежниот процес.
Scan to BIM – Моделирање според Point Cloud
Бенефити од Point Cloud моделирање
Брзо и прецизно документирње на постоечка состојба на терен, особено на големи историски градби како и компексни машински, електро, телекомуникациски, водоводни и канализациони инсталации како и можност за манипулации и контрола на истите.
Детектирање на судири (clash detection) на конструктивни елементи при градба или судири на MEP на дизајнираниот модел
БИМ бенефити детектирање на судири и однапред минимизирање на ризици (време и финансии) при изведба како и намалување на веројатноста за појава на грешки. Autodesk Naivisworks е софтвер кој го користиме за преглед и детекција на грешки во 3Д моделот

Блok 2| 12:10

Како да започнете проект во БИМ?

Ведран Орешиќ | Tech Data

На почетокот, „БИМ“ претставува користење на Revit првенствено за сопствени потреби – како би станале поефикасни во секојдневната работа. Со текот на времето, ќе се појави потребата за учество во други проекти во БИМ.
Тогаш БИМ не е тука само за нас, туку тоа е процес кој вклучува неколку учесници кои мора да се договорат како да го користат БИМ за заедничка корист. Во ова предавање ќе стане збор за тоа кои се главните предуслови кои треба да се договорат за да може проектот во БИМ да биде навистина успешен.

Проектирање: пред и во БИМ ерата

Никола Стрезовски | Масон Инженеринг

Занимавајќи се со проектирање и изведба, сфативме дека мораме да направиме сериозна промена во начинот на изработката на проектите.
Сфативме дека тоа што користиме Autodesk AutoCAD Architecture, не е доволно брз, ефикасен и структуриран начин за проектирање, па преминот на Revit/BIM ни овозможи времето на изработка на проектите да го сведеме на 1/3 од претходно, а прецизноста и координацијата да бидат неспоредливо подобри и поефикасни. Тука би сакале да ги споделиме нашите искуства со другите компании кои се уште се двоумат да влезат во светот на БИМ.

Транзиција од 2D во BIM проектирање, искуства и предизвици

Никола Нисев и Тања Илиевска | НИТЕН ИНЖЕНЕРИНГ

Почнувајќи од идејата за подигнување на квалитетот на проектирањето користејќи ги алатките за примена на BIM технологијата, оваа презентација ќе биде приказ на преминот од 2D CAD принципи во 3D BIM технологијата на проекти за индивидуални станбени и индустриски објекти.

Овој начин на проектирање е главна водечка сила на компанијата НИТЕН ИНЖЕНЕРИНГ, основана со цел чекор по чекор да се напушта класичниот начин на проектирање и да се пристапи кон имплементација на модерните технологии во градежното инженерство.

Блок 3 | 14:10

Влијанието на IFC технологијата врз развојот на БИМ

Трајче Стојанов | Семос Едукација

БИМ технологијата е основа на забрзаната дигитализација на изградената средина во светот.
Предностите од нејзината употреба се многубројни и препознати од страна на многу засегнати страни. Сепак, IFC технологијата е таа клучна состојка која овозможува уште посилен пробив на БИМ. IFC всушност ја демократизира БИМ технологијата, така што БИМ моделите стануваат основа за многу други нови иновативни технологии како што се Digital Twin, City Information Management и други.

Имплементација на бим при проектирање на индустриски објекти

Никола Нисев и Димитар Хаџиев | NEW VISION

Целта на ова предавање е да пренесе едно сопствено искуство за процесот на имплементација на БИМ при проектирање во една компанија каде што се интегрирани инженери од ралични фази од проектирањето како и осврт при реализација на еден завршен индустриски објект каде што делумно е имплементиран БИМ.

ПАНЕЛ дискусија – БИМ мандат во Македонија, искуства, предизвици и предности

Mишко Ралев | Факултет за архитектура и дизајн (ФАД) при УАКС

Ристо Малков | Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија

Гоце Чавкоски | BIM Solutions/ Plandata

Lars Oberwinter | Plandata

Кристинка Радевски| Комора на овластени архитекти и овластени инженери на Македонија

Трајче Стојанов | Семос Едукација – Модератор

Во БИМ технологијата, светот го гледа решението за нефункционалното Градежништво. Напредните држави се решаваат за воведување на задолжителна употреба на БИМ апликациите при проектирање. Какви се размислувањата во Македонија?

Autodesk партнери